สภามหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2562
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 3 ก.พ.63
(อ่าน 125)
หัวข้อข่าว : สภามหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาวิชาการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษและการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประเด็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย
   - การปาฐกถาเรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายรัฐ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
   - การเสวนา เรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน" โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
   - การเสวนาเรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม" โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต  ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา