นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประเด็น HR Event ในโครงการ HR Genius 2019
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 16 ก.พ.63
(อ่าน 79)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประเด็น HR Event ในโครงการ HR Genius 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะด้านการจัดการทรัพยากรมุนษย์กับประเด็น "HR Event" ในโครงการ HR Genius 2019 ภายใต้ กิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ Open House 2020 Smart Business RUTS ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา)  ดังนี้
1. นายกิตติศักดิ์  แป้นน้อย
2. นางสาวสุภาวรรณ์  ชูแก้ว
3. นางสาวสาธิดา  บิลละหีม
4. นายศักรินทร์  วิประจง
5. นางสาวบุญฑริกา  ขวัญจันทร์
6. นางสาวพลอยชฎา  ธนาวุฒิ
 
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธีรพร ทิงขะโชค
3. อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์
4. อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์
 
ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ