มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย ปีการศึกษา 2562
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 23 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 23 ก.พ.63
(อ่าน 123)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย ปีการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจแผนงาน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้ความรู้และแนะนำการทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉิน ให้แก่คณะกรรมการและคณะทำงานป้องกันเหตุฉุกเฉินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 64 คน

ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา กล่าวว่า "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานและคณะอนุกรรมการแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 64 คน สำหรับโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของแผนป้องกันและภาวะฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา