บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ PULLINET ครั้งที่ 10
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 24 มี.ค.63
(อ่าน 156)
หัวข้อข่าว : บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ PULLINET ครั้งที่ 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ ตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ระดับชมเชย กลุ่มการบริการสารสนเทศการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) เรื่อง บทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21: TSU i-Classroom @Library จากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 “The 10th PULINET National Conference” ภายใต้กรอบแนวคิด “Library Transformation in a Disrupted World” จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ