นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.63
(อ่าน 191)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยได้รับเหรียญรางวัล 3 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง จากกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้

เหรียญเงิน

1. นางสาวสุรางคณา รอดขวัญ
    -  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  เหรียญเงิน เปตอง  ประเภท Shooting หญิง

2. นายฮาฟิต อาแด
   - นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  เหรียญเงิน ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น D ชาย (น้ำหนัก 60 – 65 กิโลกรัม)

3. นายศูฟี โวะ
   - นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เหรียญเงิน ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น F ชาย (น้ำหนัก 70 – 75 กิโลกรัม)

เหรียญทองแดง 
1. นางสาวชลลดา เจยาคม
   - นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น B หญิง (น้ำหนัก 50 – 55 กิโลกรัม)

2. นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว
    - นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น C หญิง (น้ำหนัก 55 – 60 กิโลกรัม)

3. นายพงษ์นรินทร์ ศรีโคตร
    - นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น G ชาย (น้ำหนัก 75 – 80 กิโลกรัม)

ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละชนิดกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
1. กีฬาปันจักสีลัต
    - ผู้จัดการทีม :  อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
    - ผู้ฝึกสอน : นายมัฆวัต  วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
    - ผู้ฝึกสอน : นายณัฐพล  ตั่นมี  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
    - ผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  บรรจงเมือง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
    - ผู้ฝึกสอน : นางสาวประภาพรรณ  ฤทธิ์ทอง  ศูนย์กีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้

2. กีฬาเปตอง
    - ผู้จัดการทีม :  นางกานต์พิชา  ควรหาเวช  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
    - ผู้ฝึกสอน : อาจารย์ ดร.สิงหา  ตุลยกุล คณะศึกษาศาสตร์
    - ผู้ฝึกสอน : อาจารย์ ดร.ดวงฤดี  พ่วงแสง คณะศึกษาศาสตร์
    - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยโทนพดล  ชัยศิริ  สำนักหอสมุด