นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.63
(อ่าน 125)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย กลุ่มนวัตกรรมการเรียนรู้ จากบทความวิจัยเรื่อง “Gig work is good or bad: คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานดิจิทัลที่มีแพลตฟอร์มเป็นสื่อกลาง” ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยังยืน” ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีอาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

1. นางสาวเจนจิรา เพชรศรี
2. นางสาวสุเปรมปรีด์ สงวนโสตร
3. นางสาวนัฐิมา เตบบุตร
4. นายธฤต มั่นคงวิวัฒน์


ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ