ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ก.พ.63
(อ่าน 253)
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ประกอบความดีความชอบอันเป้นประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผลการคัดเลือกปรากฎว่า ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน