นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประเมินผลงานระดับดี ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 3 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 3 มี.ค.63
(อ่าน 100)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประเมินผลงานระดับดี ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ “ดี” จำนวน 4 ผลงาน ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) เรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ดังนี้

1. นางสาวอติกา คงรัตน์ นิสิตชั้นปี 4
    - ผลงานหัวข้อ  ตลาดต้นโด นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. นางสาวธมลวรรณ  บุญมา นิสิตชั้นปี 4
    - ผลงาน หัวข้อ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน"

3. นางสาวปรัชญา หนูช่วย นิสิตชั้นปี 3
    - ผลงานหัวข้อ "ป้อม 6โมเดล" นวัตกรรมการจัดการขยะเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

4. นางสาวสุนิษา อินทร์คง นิสิตชั้นปี 3 
    - ผลงาน "นวัตกรรมชุมชนเพื่อการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยของกลุ่มเปราะบาง "

ทั้งนี้ หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากเครือข่าย CSD สัมพันธ์ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ต่อไป 

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ