นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 13 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 13 มี.ค.63
(อ่าน 27)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผลปรากฏว่า ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการเข้าร่วมประกวด ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง การผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลือแปรรูปไก่และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    - นางสาวซูไรยา มะมิง
    - นางสาวรอฮีหม๊ะ ปะสะกอ
      นิสิตปริญญาตรี สาขาเคมี
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์
 
2. ผลงานเรื่อง เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำเชื่อม ด้วยDTS แสดงผลอัตโนมัติด้วย IoT บน Smartphone
    - นายวิทยา รัตนะ
    - นายวรุณพงศ์ เขียดเดช
    - นายยุธนา กาฬสินธุ์
       นิสิตหลักสูตรกศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี หลักสูตรร่วม คณะวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี และนายศุภกร กตาธิการกุล

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ