นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 13 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 13 มี.ค.63
(อ่าน 39)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายกฤศ กำเนิดติณห์กุลธร นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ "การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร" จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ (ต้นกล้า HR) ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร ทองขะโชค  ดร.นวิทย์ เอมเอก   อาจารย์ ดร.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  และดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ เป็นที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ