สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 24 มี.ค.63
(อ่าน 196)
หัวข้อข่าว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. 8 นาย ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 2 นาย วิทยากรสอนศาสนา 1 นาย และครูแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 1 นาย มีนักเรียน 148 คน  ในโอกาสนี้ คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 4 จังหวัดภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช รองประธานโครงการเป็นผู้ถวายเล่มรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 พร้อมด้วยคณะทำงาน และนิสิต เข้าร่วมรับเสด็จฯ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ตชด. และโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยดำเนินโครงการ ฯ อย่างต่อเนื่องมากว่า 12 ปี ทั้งนี้ กิจกรรมของโครงการ ฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร, กิจกรรมพัฒนาครู กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมพิเศษ

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร /โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ /ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา