ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 24 มี.ค.63
(อ่าน 353)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. อาจารย์ธีรยุทธ  ปักษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561
2. อาจารย์ ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
3. อาจารย์ ดร.ธนพล  อยู่เย็น  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561
4. อาจารย์ ดร.ชลธิรา  แสงสุบัน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561
5. อาจารย์ ดร.อัษฎาวุธ  หิรัญรัตน์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธูรกิจ ตั้งแต่วนที่ 29 พฤษภาคม 2562