นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ในโครงการ Youpik Creative Challenge
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 18 มี.ค.63 หมดอายุข่าว 18 เม.ย.63
(อ่าน 44)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ในโครงการ Youpik Creative Challenge
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 1 "ระดับประเทศ" โครงการ Youpik Creative Challenge เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ Lazada Headquarter, Emquartier กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ทีม "เต็งหนึ่ง" ประกอบด้วย
1. นางสาวชุติกาญจน์ คณานุโกศล
2. นางสาวอัญชนา เด็นหลี
3. นางสาวศุภอักษร เชื้อหงษ์
4. นายสรัล นวลจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ