นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 มี.ค.63 หมดอายุข่าว 28 เม.ย.63
(อ่าน 142)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อ “ประกวด Creative Idea ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำได้จริง กับ Living Tech” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
    นิสิตสาขาวิชาการตลาด  "ทีมตัวตุ่น" 
    - นายปฏิพล ปิตวิวัฒนานนท์
    - นางสาวกัลย์สุดา บุญชาลี
    - นางสาววาริพินทุ์ จัทร์หงษ์
    - นางสาวภัสสร ประเสริฐเลิศสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
    นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ  "ทีม SUKSIRI GANG" 
    - นาย กฤตภาส แก้วเขียว
    - นางสาว เขมิสรา คงสุวรรณมณี
    - นาย คเชนทร์ บุญแก้วคง
    - นาย วราเทพ สกุลเจริญพงศ์
    - นาย ศิววงศ์ ศรีสมานุวัตร
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ และอาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร

3. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
    นิสิตสาขาวิชาการตลาด "ทีม organic" 
    - นายหรอซี หมัดเสะ
    - นางสาววรดา หมัดอุหมาด
    - นางสาวโซเฟีย หมัดร่วม
    - นางสาวศศิวิมล สิทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร

4. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
    นิสิตสาขาวิชาการตลาด  "ทีมติ่มซำสิบบาท" 
    - นางสาวชุติมา  บุญส่ง  
    - นางสาวนุริยา  อาหรับ  
    - นางสาวบัวชมพู  รอดเกลี้ยง  
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ