นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่นในโครงการประกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 2 เม.ย.63 หมดอายุข่าว 2 พ.ค.63
(อ่าน 151)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่นในโครงการประกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่นในโครงการประกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  ดังนี้

1. นางสาวจันทร์ทิพย์ มีเอียด 
    นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
    รางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย เรื่อง จำลองการคำนวณวงเงินกู้สมาชิกสวัสดีการข้าราชการและเอกชน ในสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชเูกียรติ


2. นางสาวกิตติยาพร เทพแก้ว
    นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
    รางวัลรองชนะเลิศ ภาคบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคลังสินค้า กรณีศึกษา การจัดเก็บสินค้าที่กระจายออกจากกล่องแบ่งจ่ายเป็นแพ็คของ บริษัทเมนเอ จำกัด
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร

3. นายจิตรภาณุ บริสุทธิ์
    นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
    รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย เรื่อง โปรแกรมการคำนวณเวลา OT เพื่อแจ้งให้กับผู้จัดการทราบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  และอาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชเูกียรติ

4. นางสาวณัจดา แขกพงค์
    นิสิตสาขาวิชาการตลาด
    รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้านัดหมาย ณ ศูนย์บริการมิตชูทักษิณสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา

5. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ สุขยอด
    นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
    รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การประเมินและคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ