นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 3 เม.ย.63 หมดอายุข่าว 3 พ.ค.63
(อ่าน 122)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2563 หัวข้อ “ประกวด Creative Idea GSB เชิญชวนสัมผัส ชุมชนท้องถิ่นวิถีไทย” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. ทีม MIRACLE TEAM
    รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
    - นางสาวจิดาภา ศรีแถลง
    - นางสาวชัญญา เคี่ยมขาว
    - นางสาวภัทราภรณ์ ลิ่มเจริญ
    - นายภูมิภัทร รัตนรุ่ง
    - นางสาวอภิญญา สะตียามู
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ และอาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร


2. ทีม Songkhla Oldtown
    รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
    - นายคชกฤษณ์ แก้วเกลี้ยง
    - นายปิยังกูร แก้วพลอย
    - นายเมธิชัย ปาลานุพันธ์
    - นายวีรพงศ์ สุขใส
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ


3. ทีม กล้วยอบเนยโรยเกลือ
    รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
    - นางสาวณัฐณิชา ปลัดสงคราม 
    - นายเจษฎา สาโส๊ะ 
    - นายณัฐวุฒิ ผ่องมณี 
    - นายบุญชัย พูนนาม 
    - นายพิชัยยุทธ จันทร์ทอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ

4. ทีม My Best friend
    รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
    - นางสาวมุกระวี ดีมะ
    - นางสาววิลาสินีย์ ช่วยทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ

5. ทีม กระทิ
    รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
    - นางสาวณัฐมน นิยมกิจ
    - นางสาวนิชธาวัลย์ โชติวัน
    - นางสาวปณิตา เหลี่ยมเพชร
    - นายสิทธา ศรีทวีกูล
    - นางสาวอาทิตยา อินทรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ