นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการปรกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 5 เม.ย.63 หมดอายุข่าว 5 พ.ค.63
(อ่าน 220)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการปรกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฎิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการประกวดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ดังนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคบรรยาย)
1. รางวัลชนะเลิศ
- นางสาวมานิตา ศรีแผ้ว : เรื่อง ผลของการเสริมวิตามินรวมในไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่

2. รองชนะเลิศ
- นางสาววสยามล ชูปัน : เรื่อง ผลของพันธุ์ แลนด์เรซและยอร์คเชียร์ และลำดับครอก ต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกร

3. รางวัลชมเชย
- นางสาวชลิตา พรหมช่วย : เรื่อง การยืดอายุการวางจำหน่ายผักใบอ่อนทางการค้า
- นางสาวนิภาพร พรหมจันทร์  : เรื่อง ผลของไบโอชาร์ต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันแสนหวาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคโปสเตอร์)
1. รางวัลชนะเลิศ
- นายชัยวัฒน์ ศรีสง : เรื่อง ผลของการเปรียบเทียบการให้อาหารเม็ดต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในสุกรอนุบาล

2. รองชนะเลิศ
- นางสาวจุฑามาศ หนูรอด : เรื่อง อายุการวางจำหน่ายของเมล่อนทางการค้า

3. รางวัลชมเชย
- นางสาวชลลดา อ่อนรอด และ นางสาวอรพิมล แซ่ซัน
เรื่อง อิทธิพลของตำแหน่งโรงเรียนระบบปิดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่พันธุ์ไฮไลน์

ภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ