ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว และคณะ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก. ปีงบประมาณ 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 7 เม.ย.63 หมดอายุข่าว 7 พ.ค.63
(อ่าน 254)
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว และคณะ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก. ปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว และคณะ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก. เรื่อง “การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดพัทลุงด้วยนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563

ภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ