นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 13 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 13 มิ.ย.63
(อ่าน 107)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง แรงจูงใจ ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และการตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสงขลา : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดังนี้
1. นางสาวศตพร เขมวงศ์
2. นายจิตรภานุ แก้วอรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ