ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 14 มิ.ย.63
(อ่าน 198)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 1 ราย คือ นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรัตน์ สังกัดฝ่ายวิชาการ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562