นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 21 พ.ค.63 หมดอายุข่าว 21 มิ.ย.63
(อ่าน 45)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตหลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ นิสิตหลักสูตร บธ.บ.สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และนิสิตหลักสูตร บธ.ม.สาขาการจัดการธุรกิจ (MBA)  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2563 หัวข้อ “ประกวด Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม โควิดโคใจ   
- นางสาว ณัฐกานต์ เหลาแตว
- นางสาวชลิลตา จินดาวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ


รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม BB Supermarket
- นายณัฐพล ไพยสิทธิ์
- นายกรวิชญ์ กาละ
- นางสาวอารียา บูล๊ะ
- นายณัฏฐ์ภัค เจริญยิ่ง
- นางสาวกุมารี เปาะเลาะ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม  : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย


รางวัลชมเชย : ทีม 3M 
- นางสาวกุมพาภรณ์ แซ่ลิ่ม
- นางสาวปิยาพัชร ถาวร
- นางสาววัลลภา ใหม่คง
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ