นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และ การประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 8 ส.ค.63
(อ่าน 127)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และ การประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวภิญญ์สุประภา หิตะคุณ และนายอดิศักดิ์ เส็นเจริญ นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดี เรื่อง คุณภาพการบริการ รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดี ของลูกค้า : กรณีศึกษา การให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และ การประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand-Driven Research & Innovation)  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  โดยมีอาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ