อาจารย์และนิสิตหลักสูตร วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 9 ก.ค.63
(อ่าน 148)
หัวข้อข่าว : อาจารย์และนิสิตหลักสูตร วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว (ที่ปรึกษา) และนางสาววิภาวดี ว่องสาริการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) หลักสูตร วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติกจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเชิงพาณิชย์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ