นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 16 ก.ค.63
(อ่าน 135)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชุดโครงการ "ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วันหยุด : เรียนรู้ อ่าน กิน เล่น เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ" ในโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสำหรับการเพาะถั่วงอกฟื้นฟูหลังโควิด-19 โดยมีอาจารย์ ดร.นันทิยา  พนมจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดังนี้

1. นางสาวละอองทิพย์  สิทธิ์มาก
2. นายชินวัตร  ศรีอินทร์
3. นางสาวอภิชญา  แซ่เฮ่ง
4. นายทัตพงศ์  จิตสาระอาภรณ์
5. นายณัฐวัฒน์  เจริญกุล

ภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ