ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 23 ก.ค.63
(อ่าน 180)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
2. อาจารย์ ดร.กามารุดดีน  อิสายะ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษามาเลย์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561
3. อาจารย์ ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561
4. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  บุญชุม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562
5. อาจารย์อรวรรณ  โภชนาธาร สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563