อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2020
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 23 ก.ค.63
(อ่าน 222)
หัวข้อข่าว : อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ (Second Runner-up) ชื่องานวิจัย: Influence of ultrasound to the activity and conformational changes of purified pepsin from the stomach of lizardfish (Saurida micropectoralis) จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2020 (FIAC2020) เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
3. นางสาวอาทิตตยา ทวนทอง นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


ภาพ/ข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ