คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรชื่นชมมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 26 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 26 ก.ค.63
(อ่าน 118)
หัวข้อข่าว : คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรชื่นชมมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม บนฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาของชุมชน ในพื้นที่เขา ป่า นาเล จังหวัดพัทลุง โดยรองศาสตราจารย์.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง “ระบบนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2563 นำโดยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมาธิการและคณะฯ จำนวน 20 คน เพื่อศึกษาระบบนวัตกรรมท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมในบริบทของพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนานวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนภาครัฐ และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยการพึ่งพานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ จะเป็นต้นแบบการใช้ระบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ในฐานะที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานที่ลงชุมชนประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด และตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง จ.พัทลุง ฯลฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในบริบทของพื้นที่จังหวัดพัทลุงต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสำหรับพิจารณาแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น ในภูมิภาคอื่นต่อไป

รองศาสตราจารย์.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายในจังหวัดพัทลุง จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 แอปพลิเคชันบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต “ปิ่นโตร้อยสาย” ซึ่งมีแนวคิดเป็นรูปธรรม สามารถใช้ประโยชน์กับทุกคนในชุมชนได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป แนวคิดนี้ทำให้ชุมชนรู้จักปลูกผักสวนครัวรอบบ้านมากยิ่งขึ้น และหาวัตถุดิบตามบ้าน เพื่อประหยัดต้นทุน โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันประเมินความพึงพอใจและจัดอันดับการบริการ และการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการให้บริการข้อมูลชุมชนการท่องเที่ยว บ้านตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโดยมีอาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มที่ 2 ผ้าคลุมฮิญาบแฟชั่นสำหรับสตรีมุสลิม จากการศึกษาข้อมูลการผลิตผ้าฮิญาบของกลุ่มมุสลีม๊ะโตนสะตอรวมใจ จ.พัทลุง สามารถผลิตได้จำนวนค่อนข้างน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อเท่าที่ควร และในปัจจุบันพฤติกรรมผู้ซื้อมีความต้องการเครื่องแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ต้องการผ้าฮิญาบที่ใส่สบาย ลวดลายสวยงาม มีกลิ่นหอม ใส่แล้วระบายความร้อนได้ดี สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ของผ้าฮิญาบมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คำสั่งซื้อมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ติดปัญหาเรื่องคุณภาพที่ต้องการพัฒนามากขึ้น อาจารย์อัฏฐพล เทพยา อาจารย์ประจำคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้เข้ามาให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายผ้าฮิญาบให้ได้มาตรฐาน

กลุ่มที่ 3 การท่องเที่ยวชุมชนตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และสร้างรูปแบบการกระจายพันธุ์ไม้ของตลาดนัดต้นไม้ชายคลองเพื่อเป็นศูนย์กลางพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการรวบรวม เพาะขยายพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ที่นับวันจะสูญหายและพื้นที่ป่าลดลง ซึ่งไม้ป่าเป็นไม้ที่รักษาความสมดุลของธรรมชาติและใช้ประโยชน์ได้ทั้งปัจจัย 4 และยังเป็นไม้เศรษฐกิจ การดำเนินการที่ผ่านมาจัดตั้งเป็นตลาดนัดต้นไม้ชายคลองเพื่อเป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของพันธุ์ไม้ป่าในเขตภาคใต้ พันธุ์ไม้ ได้แก่ พะยูง ตะเคียนทอง พะยอม ประดู่แดง หลุมพอ ฯลฯ ในแต่ละปีสามารถขยายพันธุ์ไม้ได้กว่า 200,000 ต้น/ปี สร้างรายได้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นที่เที่ยว ชิม ช้อป ของนักท่องเที่ยว ลูกค้าและบุคคลทั่วไป โดยมีนางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษาศึกษาทดลองและพัฒนาเทคนิคการพอกเมล็ด (seed pelleting) สำหรับการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า พัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับไม้ป่าภาคใต้สร้างรูปแบบการกระจายพันธุ์ไม้ป่าภาคของภาคใต้จากผู้ผลิตสู่ผู้ปลูกอย่างเป็นระบบ และเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารกิจกรรมของตลาดนัดต้นไม้ชายคลองที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ในพื้นที่ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประสานความร่วมมือกับออต้าร์ฟาร์ม (ORTAR FARM)  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 4 และเป็นโมเดลต้นแบบในการผลิต แปรรูป จำหน่ายผักเหลียงใบใหญ่แบบครบวงจร ทำให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนคนเขาย่า ที่มีผลผลิตในพื้นที่ของตัวเองสามารถต่อยอดการผลิตและการแปรรูปได้ในอนาคต เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อถึงความเป็นนวัตกรรมแก่สังคม แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี สังคมได้รับประโยชน์จากโมเดลออต้าร์ฟาร์ม และนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักเหลียงใบใหญ่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปของออต้าร์ฟาร์ม ก็จะเป็นการส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมแก่สังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการทำงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะมุ่งการพัฒนานวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ที่เรียกว่า Phatthalung Foresight และการดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝั่งอ่าวไทย และ อุทยานวิทยาศาสตร์ โดยภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ฯลฯ ร่วมกับเครือข่าย ภาคีความร่วมมือในพื้นที่ อาทิ จังหวัดพัทลุง หอการค้า ผู้ประกอบการเชิงสังคม มหาวิทยาลัยไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปให้ชุมชน ใช้ประโยชน์ แต่ คือวิจัยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ยกระดับสังคม ชุมชน จากข้างล่างอย่างเป็นรูปธรรม