โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงินและทองแดง ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 9 ส.ค.63
(อ่าน 101)
หัวข้อข่าว : โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงินและทองแดง ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Grren Youth) ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม Green Youth สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Grren Youth) และให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการประเมินโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการตามเกณฑ์การประเมินโครงการ  ปรากฎว่า โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

1. เกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน 
    ชมรม :  ชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
    โครงการ : บัวสวย น้ำใส ใจสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
    อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์

2. เกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง
    ชมรม : ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)
    โครงการ : สื่ออนุรักษ์
    อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พินิจ ดวงจินดา