นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ TSU Startup Thailand League Boot Camp ปี 3 (Online)
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 10 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 10 ส.ค.63
(อ่าน 150)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ TSU Startup Thailand League Boot Camp ปี 3 (Online)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตหลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ TSU Startup Thailand League Boot Camp ปี 3 (Online) ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่
1. นางสาวเขมิสรา คงสุวรรณมณี
2. นางสาวจิดาภา ศรีแถลง
3. นายภูมิภัทร รัตนรุ่ง
4. นายวราเทพ สกุลเจริญพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม :  อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ


รางวัลชมเชย : ทีม THOTEAM
1. นายคเชนทร์ บุญแก้วคง
2. นางสาวชัญญา เคี่ยมขาว
3. นางสาวภัทราภรณ์ ลิ่มเจริญ
4. นางสาวอภิญญา สะตียามู
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม :  อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ