ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 14 ส.ค.63
(อ่าน 258)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563
2. อาจารย์อนงค์  ภิบาล  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562