นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 15 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 15 ส.ค.63
(อ่าน 158)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตหลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ และนิสิตหลักสูตร บธ.ม.สาขาการจัดการธุรกิจ (MBA) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563  หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่ ปรับใช้ยุค New Normal” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563  ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  : ทีม GO A WAY
1. นายธนวชร หนูแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม  : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
  : ทีม Green Line
1. นายธนพล เพชรกาศ
2. นายนพรุจ รอดสุด
3. นายจิรวัฒน์ ชูเพ็ง
4. นายวรทัศน์ ไชยมิตร
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ