สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครชุมชน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 29 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ส.ค.63
(อ่าน 60)
หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครชุมชน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครชุมชน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 โดยมีอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ 65 ตำบล ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 325 คน ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ อาทิ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (1) SWOT/TOWS (2) Five Force (3) PESTEL, การสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์ (Online), เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 6 ด้าน คือ

ห้องที่ 1 การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ห้องที่ 2 การจัดการฟาร์มอัจริยะ (smart farming)
ห้องที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาวะชุมชน และการป้องกันโรคติดต่อ
ห้องที่ 4 การบริหารจัดการน้ำและการจัดการเกษตรเชิงระบบ
ห้องที่ 5 การท่องเที่ยวชุมชน
ห้องที่ 6 การส่งเสริมนวัตกรรมและการแปรรูป

พร้อมทั้งมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในเรื่องการเขียนโครงการ และการเขียนแผนธุรกิจด้วยเทคนิค CANVAS โดยให้อาสาสมัครชุมชนทุกตำบลร่วมนำเสนอผลงานเบื้องต้นของอาสาสมัครชุมชนในแต่ละตำบล โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของชาวอาสาสมัครชุมชนทุกท่าน

ภาพ/ข่าว : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ