อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ส.ค.63
(อ่าน 52)
หัวข้อข่าว : อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. อาจารย์อัฏฐพล  เทพยา 
ผลงานวิจัยระดับดี ภาคบรรยาย
ชื่อผลงานวิจัย : ใบไม้สีทอง (ย่านดาโอ๊ะ) ทุนวัฒนธรรมจากธรรมชาติสู่นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณพ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

2. นายศรชัย  ธูปหอม
รางวัลดีมาก ภาคโปสเตอร์ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ชื่อผลงานวิจัย : แรงบันดาลใจจากทะเล
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม

3. นายอดิศักดิ์  ศิรินุพงศ์
รางวัลดีเด่น ภาคโปสเตอร์ด้านนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
ชื่อผลงานวิจัย : วิกฤตของชาวนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชัยรัตน์  แสงทอง

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ