นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับภาคใต้
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ส.ค.63
(อ่าน 42)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับภาคใต้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายชนาธิป  คงอ่อน นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระดับอุดมศึกษาของภาคใต้ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญก้บเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษณ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิดของกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ