นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ส.ค.63
(อ่าน 58)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่  5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้

รางวัลเหรียญทองแดง
1. ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม
    - นางสาวสุไฮนี  ขาแดร์
    - นางสาวซุวารี  เจ๊ะอาแว
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยะนุช  สุวรรณรัตน์ และอาจารย์ศิริรัตน์  ศรีรักษา

2. ผลิตภัณฑ์พอกหน้าจากสารสกัดขมิ้นชัน
    - นางสาวฟาตีมา  เกะรา
    - นางสาวซอบารียะห์  ลาเตะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยะนุช  สุวรรณรัตน์ และอาจารย์ศิริรัตน์  ศรีรักษา

3. สเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา
    - นางสาวดวงกมล  จันทร์สงค์
    - นางสาวกัลย์กมล  ฤทธิโสม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา และนายวิทวัส  หมาดอี

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ