นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ส.ค.63
(อ่าน 59)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายธวัชชัย สายอ๋อง นิสิต กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติแก่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างผลงานและรางวัลที่ได้รับรางวัล
1.รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การกล่าวสุนทรพจน์ โครงการสิงห์แดงสัญจร จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พุทธศักราช 2561
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโต้วาที งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ จัดโดยสำนักงาน Pubat พุทธศักราช 2561
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ พุทธศักราช 2561
4.รางวัลชนะเลิศ การประกวดโต้วาที เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พุทธศักราช 2561
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ “โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” ประจำปี 2560 จัดโดยกองทัพบก
6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้วาที “โตไปฉันจะไม่โกง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา พุทธศักราช 2560
7.ชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ พุทธศักราช 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม