IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 3
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 25 ส.ค.63 หมดอายุข่าว 25 ก.ย.63
(อ่าน 131)
หัวข้อข่าว : IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย และ Syiah Kuala University ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรม IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Enhancing Student Digital Entrepreneurship during COVID-19 Pandemic: Opportunities and Challenges” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม ดำเนินรายการโดย อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โดยตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณที่เข้าร่วมนำเสนอ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวหทัยรัตน์ เงานอ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย มูฮัมหมัดอาริฟ อินทรคีรี ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวดีน่า มูเก็ม ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
4. นางสาวธีรกานต์ ถมยา ชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
5. นางสาวนัทธ์ชนัน แก้วทรายขาว ชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ IMT-GT UNINET และกำหนดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม สำหรับกิจกรรม IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2563

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ