นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลโครงการประกวด INNO For Change 2020
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ส.ค.63 หมดอายุข่าว 27 ก.ย.63
(อ่าน 112)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลโครงการประกวด INNO For Change 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล โครงการประกวด “INNO For Change” 2020 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้

1.รางวัล Honorable Mention Award เงินรางวัล 5,000 บาท
ผลงานแพลตฟอร์มเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านแชทบอท
- นางสาวผกาภรณ์ เล่งล้วน
- นางสาวยูไรนา มะหมัด
- นายธราเทพ โสมวิภาต
ที่ปรึกษา อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง

2. รางวัล Final List Award
ผลงาน แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการบ้านพักโฮมเสตย์จังหวัดพัทลุง  
- นางสาวเดียวาตี เจ๊ะอุบง
- นางสาวโซฟียา ดอเส็น
- นายลุกมัน มูซอดี
ที่ปรึกษา ผศ.สุดา เธียรมนตรี