ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 8 ต.ค.63
(อ่าน 263)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ