นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดพูดเพื่อสร้างการรับรู้ 35 ปี พลังเยาวชน พลังพัฒนาชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 9 ต.ค.63
(อ่าน 133)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดพูดเพื่อสร้างการรับรู้ 35 ปี พลังเยาวชน พลังพัฒนาชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายธวัชชัย สายอ๋อง นิสิตวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดพูดเพื่อสร้างการรับรู้ “35 ปี พลังเยาวชน พลังพัฒนาชาติ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งจัดโดยชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และอยู่ภายใต้การสนับสนุนและการกำกับดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ทั้งนี้ ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยประกาศรับผลงานกิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสร้างการรับรู้ “35 ปี พลังเยาวชน พลังพัฒนาชาติ” และได้รับสมัครผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 - 27 สิงหาคม 2563 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกรอบหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านการพูด เพื่อสร้างการรับรู้ “35 ปี พลังเยาวชน พลังพัฒนาชาติ” และรางวัลขวัญใจมหาชน โดยมี นายธวัชชัย สายอ๋อง ซึ่งเป็นนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 ณ โรงแรม DePrime Rangnam กรุงเทพมหานคร 

ภาพ/ข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ