นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 22 ต.ค.63
(อ่าน 407)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับ 3 รางวัลระดับชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการเข้าพักโฮมสเตย์ ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา” 
    - น.ส.ชุติกาญจน์ คณานุโกศล
    -  น.ส.ณัฐกานต์ กลิ่นพิทักษ์

2. รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “การตลาดเชิงประสบการณ์ และความพึงพอใจ ที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อ: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”  
    - น.ส.อัญชนา คงเกื้อ

3. รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักในโรงแรม เขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง” 
    - น.ส.อัญชนา เด็นหลี
    - น.ส.ศุภอักษร เชื้อหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ