ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 24 ก.ย.63
(อ่าน 356)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 1 ราย คือ นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563