ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 25 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 25 ต.ค.63
(อ่าน 293)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
2. อาจารย์ ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562
3. อาจารย์ ดร.สุวิชา  อิ่มนาง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อนุสาขาวิชาการประมาณและการขยาย ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562