มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองสะเดา ออกแบบสถาปัตยกรรม-การตลาด พุทธอุทยานเขาเล่
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 6 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 6 พ.ย.63
(อ่าน 70)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองสะเดา ออกแบบสถาปัตยกรรม-การตลาด พุทธอุทยานเขาเล่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลเมืองสะเดา กับมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีนายสุเมธ  ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา นางอภิญญา มีชัยชนะ รองปลัดเทศบาลเมืองสะเดา นางนัยนา  เรืองวรุณวัฒนา ประธานมูลนิธิพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมการลงนามในครั้งนี้

เทศบาลเมืองสะเดามีนโยบายในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้จัดทำโครงการพุทธอุทยานเขาเล่ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณพุทธอุทยานเขาเล่ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือ ส่วนที่เป็นผืนป่า ซึ่งคงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม เทศบาลเมืองสะเดา ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และโซนพุทธอุทยาน ได้มีการก่อสร้าง พระพุทธนิมิตพิชิตมาร หน้าตักกว้าง 22 เมตร ความสูงพร้อมเครื่องทรง 59 เมตร นอกจากนี้ ยังมีสมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หน้าตักกว้าง 15 เมตร ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยหลวงปู่ทวด พระโพธิสัตว์กวนอิม พระอรหันต์จี้กง เจ้าพ่อเสือ และพระศรีอริยเมตไตร การก่อสร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ การบันทึกข้อตกลงมีจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้างรวมถึงงานศิลปกรรม (ประติมากรรม จิตรกรรม และงานตกแต่งอื่น ๆ ) และงานภูมิสถาปัตยกรรมทั้งระบบ นอกจากนั้น ยังเป็นการจัดลำดับความสำคัญของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2565

ข้อมูล : Line Today