นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด/ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 9 พ.ย.63
(อ่าน 74)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด/ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายชนาธิป คงอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับจังหวัด/ระัดบภาค ประจำปี พ.ศ.2563 โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัล เกียรติบัตรระดับดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ