รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 16 พ.ย.63
(อ่าน 100)
หัวข้อข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การแยกส่วน การทำบริสุทธิ์ และการใช้เอนไซม์เปปซินจากปลาเพื่อการผลิตเจลาตินไฮโดรไลเลต" จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ ตามหนังสือที่ อว0404/7089 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

ภาพ/ข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ