ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และนักวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ.2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 27 พ.ย.63
(อ่าน 125)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และนักวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ.2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีให้กับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และนักวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

นักวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับรางวัลดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล จันทรชาติ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

รางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์) ระดับรางวัลดีเด่น
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า สังกัด อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ระดับรางวัลดี
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร ผลนาค สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3. รองศาสตราจารย์? ดร.สรพงค์ เบญจศรี สังกัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

รางวัลผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ระดับรางวัลดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม สังกัด คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระดับรางวัลดี
1. อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

ภาพ/ข่าว : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ