ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 28 พ.ย.63
(อ่าน 330)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.รวมพร  นิคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562