นิสิตเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 18 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 18 ธ.ค.63
(อ่าน 38)
หัวข้อข่าว : นิสิตเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2563 หัวข้อ “ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ทีม แกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรง
- นางสาวปทิตตา สมบูรณ์มี
- นางสาววชิราภรณ์ ขาวสุด
- นางสาววิภาวี ศรีแพงมล
- นายวิทวัส ทองรักษา
- นางสาวอนงค์ประภา มุสิด
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
ทีม Tech 9
- นายอธิป สนธยวัฒน์
- นางสาวสุทธิกานต์ แก้วพลอย
- นางสาวสุริพร มุลศิลป์
- นางสาวพรชนก แซ่เลี่ยง
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
ทีม Ninety Nine
- นางสาวกัลยรัตน์ มีชัย
- นางสาววนิดา ขาวพิชัย
- นางสาวสินีนาถ ภู่เพ็ชร์
- นางสาวสิราภรณ์ คงชีพา
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร

รางวัลชมเชยทุนการศึกษา 1,000 บาท
ทีมปังปุริเย่
- นายกิฏฟี่ เหาะใบ
- นางสาวธมลวรรณ โกสิทธิ์
- นางสาวพัชราภรณ์ วิชาพูล
- นางสาวสิตีอามิเน๊าะ หะยีอาแว
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ