ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 18-20 ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่
รอบรั้วปาริชาต
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 24 ธ.ค.63
(อ่าน 887)
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 18-20 ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้จำนวน 60 ชั่วโมง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 20 ครั้ง) มีการจัดอบรมทุก ๆ วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น. ของทุกเดือน เริ่มอบรมมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานบริหารหลักสูตรฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมและพัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์และสายสนับสนุนให้มีคุณสมบัติรองรับงานบริหารในอนาคต เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ/ผู้บริหาร และเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดโครงการในคาบที่ 18-20 ช่วงแรกรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ให้ความรู้การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นผู้บริหารในอนาคต และช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในการทำงาน การบริหารและพัฒนาองค์กร และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเติมเต็ม หลังจากนั้น จึงสรุปผลการจัดโครงการ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ